ลงทะเบียนเรียบร้อย

*** สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกรุณายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการแข่งขัน ***

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน The Quant Master Thailand

การสมัครและการแข่งขันจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส (CAF) ดังต่อไปนี้

ความตกลงและยินยอม

    1. ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯในการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่ CAF พบว่าผู้สมัครให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือใช้ข้อมูลเท็จในการสมัครเข้าแข่งขัน CAF จะถือว่าผู้สมัครตกลงสละสิทธิ์และยินยอมให้ CAF ดำเนินการตัดสิทธิผู้สมัครออกจากการแข่งขันนับแต่วันที่มีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จดังกล่าว
    2. ผู้สมัครยินยอมให้ CAF หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมต่างๆ (ผู้จัดกิจกรรม”) ใช้ชื่อ ที่อยู่ รูปภาพของผู้สมัคร ข้อมูลแนวคิดเบื้องต้นของระบบเทรดที่ใช้ในการแข่งขัน รวมถึงทำการบันทึกภาพและเสียงเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการฯ
    3. กรณีที่ผู้สมัครได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สมัครยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ CAF จัดให้มีขึ้น  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ CAF และยินยอมให้ CAF หรือผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ นามสกุล รูปภาพ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงสื่อบันทึกภาพและเสียงไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ได้
    4. ผู้สมัครรับทราบว่าในการแข่งขันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้โครงการฯ เป็นการแข่งขันภายใต้สภาวะตลาดและสถานการณ์จริง ดังนั้น ผู้สมัครจึงอาจได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากการแข่งขัน รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครมีหน้าที่ศึกษารายละเอียดข้อมูลการลงทุน และประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ของตนเอง ตลอดจนใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณในการตัดสินใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และจะต้องรับผิดชอบในผลกำไรหรือขาดทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย CAF ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลกำไรขาดทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สมัคร
    5. บทวิเคราะห์ เนื้อหา ลิงค์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือข้อมูลใดๆ ตลอดจนข้อคิดเห็นหรือทรรศนะที่นำเสนอหรือเผยแพร่ผ่านโครงการฯ หรือเว็บไซต์นี้ หรือช่องทางอื่นใด (“ข้อมูลฯ”) เป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น CAF ไม่อาจรับรองความถูกต้องแท้จริงของบรรดาข้อมูลฯ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบรรดาข้อมูลฯ ดังกล่าว

การเป็นนักพัฒนาระบบภายนอกให้กับทาง CAF
สำหรับทีมที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นนักพัฒนาระบบภายนอกให้กับทาง CAF หลังจบการแข่งขันทุกทีมจะต้องเข้ามาเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมเพื่ออนุญาตให้ลูกค้าทั่วไปได้ใช้บริการ โดยลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้พัฒนาระบบเทรด และเซ็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนแนะนำลูกค้า เพื่อเป็นการรับทราบเรื่องผลประโยชน์ของนักพัฒนาภายนอก หลังจากที่ครบกำหนดการใช้บริการระบบเทรดของลูกค้าทั่วไป

ข้อจำกัดความรับผิด
ผู้สมัครรับทราบและตกลงว่าในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ นี้ CAF จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือโดยผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ นอกจากนั้น CAF จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ไวรัส ทั้งนี้ ไม่ว่า CAF จะได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ บนเว็บไซต์อื่นๆ หรือข้อมูลของโครงการฯ นี้ที่อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) มิได้แสดงว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นได้รับการสนับสนุนหรืออยู่ภายใต้การควบคุมหรือความรับผิดชอบของ CAF แต่อย่างใด และ CAF ไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ รวมถึงความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงได้
ทั้งนี้ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานหรือหลงเชื่อข้อความบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว CAF จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้สมัครโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ
บรรดาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการฯ นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้สมัครตกลงที่จะปฏิบัติตามบรรดาข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงกติกาการแข่งขันและเงื่อนไขการรับรางวัลตามที่ CAF กำหนดไว้ทุกประการ

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย