ครั้งแรกกับการค้นหาสุดยอดนักพัฒนาระบบ Auto Trade
เพื่อพิชิตตำแหน่ง The Quant Master Thailand
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท

เปิดรับสมัครและเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2561
(เริ่มแข่งขันจริงตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 มีนาคม 2562)

กติกาการแข่งขัน

1.กติกาการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเปิดบัญชีใหม่เพื่อใช้ในการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัดโดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารในการเปิดบัญชีมาพร้อมกับใบสมัคร (เปิดบัญชีได้เพียงทีมละ 1 บัญชีเท่านั้น)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประชาชน (เห็นหน้าชัดเจน) รับรองสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านรับรองสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน (อัพเดตไม่เกิน 30วัน) พร้อมหน้าสมุดบัญชี รับรองสำเนา 1 ชุด
 • กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ/นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล หรือทะเบียนสมรส รับรองสำเนา 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนนามสกุลเพราะสมรส)

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • จำนวนสมาชิกตั้งแต่ 1 – 5 คนต่อทีม โดยไม่จำกัดเพศ อายุและอาชีพ
 • ผู้สมัครจะต้องสามารถเปิดเผยแนวคิดเบื้องต้นของระบบออกสู่สาธารณชนได้
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

2.เงื่อนไขของระบบเทรดที่ผู้แข่งขันออกแบบ

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำระบบที่ทีมตนเองออกแบบ เทรดในสินค้า Set50 Index Futures เท่านั้น
 • Timeframe: ตั้งแต่ 1 นาที ไปจนถึง 60 นาที
 • ค่าคอมมิชชั่น: 46.55 บาทต่อสัญญา (รวมVat(ไป-กลับ 93.09 บาท)
 • ระบบเทรดจะต้องถูกออกแบบและประเมินจากทีมผู้แข่งขันเอง โดยห้ามมีการนำระบบของบุคคลอื่นมาใช้ในการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนระบบเทรดด้วยภาษาของ Amibroker (AFL) หรือ MetaTrader4 (MQL) เท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเปิดและดูแลระบบเทรดอัตโนมัติด้วยตนเอง                              – สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ใช้ MT4 สามารถใช้ข้อมูลราคาและส่งคำสั่งจาก MT4 ได้โดยตรง  – สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ใช้ Amibroker บริษัทให้บริการข้อมูลราคาจาก MT4 DDE โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้ข้อมูลราคาจากแหล่งอื่นได้ แต่จะต้องส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Bridge ของ MT4เท่านั้น
 • จำนวนครั้งการเทรดขั้นต่ำเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 50 ครั้ง/ปี และสามารถรองรับเงินได้ขั้นต่ำ 20 ล้านบาท
 • ระบบเทรดต้องมีผลการ backtestจากข้อมูลที่บริษัทจัดให้โดยได้กำไรเฉลี่ย 20%/ปี และ Absolute Maximum Drawdown ไม่เกิน 20% ( Absolute Maximum Drawdown = Maximum drawdown ที่อ้างอิงจากเงินลงทุนตั้งต้น )

3.กำหนดการแข่งขัน

การแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น 3 รอบ
รอบที่ 1: รอบ Forward Test (ระยะเวลา: 1 – 30 พฤศจิกายน 2561)

เงื่อนไขในการแข่งขันรอบที่ 1

 • ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องมีการวางเงินขั้นต่ำสำหรับการแข่งขัน 50,000 บาท ต่อทีมโดยจะไม่จำกัดจำนวนสัญญาการเทรด
 • กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันวางเงินในระบบแล้วแต่ไม่ต้องการแข่งขันต่อไป ผู้เข้าแข่งขันสามารถถอนเงินออกจากระบบได้ทันที  โดยทางบริษัทฯจะถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
 • เป็นรอบที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันนำระบบที่ออกแบบมาทดสอบกับตลาดจริง โดยในการทดสอบผู้แข่งขันจะต้องนำเงินมาวางในระบบเอง ซึ่งในรอบนี้จะไม่มีการเก็บคะแนน และทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถปรับเปลี่ยนระบบ ก่อนจะส่งโค้ดมาให้ทีมงานในรอบถัดไปหลังจบรอบ Forward Test ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าแข่งขันต่อไปหรือว่าจะสละสิทธิ์การแข่งขันได้
  ทีมที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันในรอบถัดไป จะต้องเซ็นเอกสารดังต่อไปนี้
  • เซ็นสัญญารักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement)
  • เซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมโดยลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้พัฒนาระบบเทรด

รอบที่ 2: ส่งระบบเทรดมาให้ทางบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบระบบ และ Code
ระยะเวลาการตรวจสอบ: 3 ธันวาคม 2561 – 21 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาการประกาศผลผู้เข้ารอบการแข่งขันในรอบเทรดจริง: ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขในการแข่งขันรอบที่ 2

 • ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งโค้ดมาให้ทางทีมงานตรวจสอบความถูกต้อง
 • ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอแนวคิดของระบบเทรดกับทางบริษัท โดยทางบริษัทฯ
  จะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมายทีมผู้เข้าแข่งขันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้างต้น

 

รอบที่ 3: การแข่งขันเทรดด้วยบัญชีเทรดจริง (Live Trading)
ระยะเวลาการแข่งขัน: 3 เดือน (2 มกราคม 2562– 28 มีนาคม 2562)
ระยะเวลาในการประกาศผลทีมที่ชนะเลิศ และทีมที่ผ่านเกณฑ์: ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
สินค้าที่ใช้ในการแข่งขัน: S50H19

เงื่อนไขในการแข่งขันรอบที่ 3

 • ในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ทีมงานจะไม่อนุญาตให้ทีมผู้เข้าแข่งขันปรับเปลี่ยนระบบเทรดและผลการเทรดจริงต้องสอดคล้องกับผลการ backtestของระบบที่แจ้งกับทางบริษัทไว้ในช่วงเวลาเดียวกันหากมีปัญหาว่าระบบเทรดมีสัญญาณซื้อขาย แต่ไม่สามารถส่งคำสั่งเข้าตลาดได้ บริษัทอนุญาตให้ส่งคำสั่งด้วยมือแทนได้ ณ ขณะนั้น
 • ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องมีการวางเงินขั้นต่ำสำหรับการแข่งขัน 50,000 บาท ต่อทีมโดยจะไม่จำกัดจำนวนสัญญาการเทรด
 • กรณีที่ทีมผู้เข้าแข่งขันมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นในระหว่างการเทรดผ่านบัญชีจริงเทียบกับเงินต้นมากกว่าหรือเท่ากับ 30% จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • กรณีที่มีการฝาก – ถอนเงินจากบัญชีระหว่างการแข่งขัน (ยกเว้นกรณีดอกเบี้ยรับ)
  ให้ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
 • ผู้สมัครต้องเข้าแข่งขันด้วยตนเองและจะต้องไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายในการเอาเปรียบ
  ผู้แข่งขันรายอื่น หรือมีพฤติกรรมในการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม เช่นการสมรู้ร่วมคิดระหว่าง
  ผู้แข่งขัน การซื้อขายที่เข้าลักษณะเป็นการสร้างราคา เป็นต้น
 • กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันปฏิบัติผิดกติกาที่กำหนดหรือมีการซื้อขายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เข้าลักษณะต้องห้ามอันเป็นเหตุที่ถือได้ว่าผู้สมัคร
  สละสิทธิ์ในการได้รับรางวัล ผู้สมัครตกลงสละสิทธิ์ในการแข่งขันหรือสละสิทธิ์ในการได้
  รับรางวัล แล้วแต่กรณี โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาการแข่งขันแต่อย่างใด และยินยอมให้ CAF พิจารณาเลื่อนผู้สมัครเข้าแข่งขันที่อยู่ในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน
 • ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกา และเงื่อนไขในการแข่งขันดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครเข้าแข่งขันรับทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของผู้จัดการแข่งขันถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดและเกณฑ์การให้รางวัล

การจัดลำดับผู้ได้รับรางวัลในรอบการเทรดบัญชีจริงจะพิจารณาจาก

 • สัดส่วนผลตอบแทนรายปีต่อผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการแข่งขันเมื่อเทียบกับเงินต้น (Annual Return per Absolute Max. Drawdown) ของระบบเทรดนั้นๆ
  จะต้องมากกว่าสัดส่วนดังกล่าวของสินค้าอ้างอิง
 • รางวัลของผู้ชนะเลิศจะประเมินจากคะแนนรวมของทีม
  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้
  1. เชิงปริมาณ (80คะแนน):
   คะแนนจะถูกเทียบกับทีมที่ได้สัดส่วน Annual Return per Absolute
   Max. Drawdown สูงที่สุด
   • ตัวอย่างการให้คะแนน : ถ้าหากทีมที่ได้อันดับ 1 ได้ Annual Return per Absolute Max. Drawdown เท่ากับ 4 ในขณะที่ทีมอื่นได้ Annual Return per Absolute Max. Drawdown เท่ากับ 2 ทีมที่ได้อันดับ 1 จะได้ 80 คะแนนเต็ม
    ส่วนอีกทีมจะได้ 40 คะแนน
  2. เชิงคุณภาพ (20คะแนน):
   การเทรดและผลลัพธ์จะต้องออกมาสอดคล้องกับสมมติฐานที่เสนอในรอบคัดเลือก
   อีกทั้งมีแนวคิดและตรรกะที่น่าสนใจ โดยจะมีการประเมินจากคณะกรรมการซึ่งเป็น
   ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเทรดอัตโนมัติจำนวน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการแต่ละท่านจะมีสิทธิ์ให้คะแนนสูงสุดเพียงท่านละ 5 คะแนนต่อทีม

รางวัลในการแข่งขัน

 • รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท และเงินรางวัลส่วนแบ่งตามจำนวนทีมที่เข้ารอบจากจำนวนเงิน 400,000 บาท
 • รางวัลสำหรับทีมที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรางวัลส่วนแบ่งตามจำนวนทีมที่เข้ารอบจากจำนวนเงิน 400,000 บาท
 • หลังจากจบการแข่งขัน ทางทีมงานจะคัดเลือกระบบที่มีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจ เพื่อนำมาพัฒนา และเสนอให้ลูกค้าทั่วไปได้ใช้บริการ โดยทีมที่ถูกคัดเลือกจะได้รับ
  ผลตอบแทน ดังนี้
  1. IBA หรือส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นจากทุกๆจำนวนครั้งการเทรด
  2. ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ระบบ
 • เงินรางวัลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

ทราบข่าวสารการแข่งขันจากช่องทางไหน