Hun Goldman

Investment Blogger

คุณธนะเกียรติ ปฐมะพงษ์

นักวิเคราะห์อาวุโสด้านการลงทุนปัจจัยพื้นฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส

ในคำว่า “เป็นไปไม่ได้” มีคำว่า “เป็นไปได้” ซ่อนอยู่เสมอ